IGAPÄEVAELU TOETAMISE TEENUS PÄEVA-JA NÄDALAHOIUTEENUSENA

Inimene saab Sotsiaalkindlustusameti suunamisotsuse alusel, kui tal on raske või sügav intellektihäire. Suunamisotsuse saamiseks peab olema rehabilitatsiooniplaan soovitusega kasutada igapäevaelu toetamise teenust oma parima toimetuleku tagamiseks.

Teenus on mõeldud sügava, raske või mõõduka intellektipuudega inimesele, kes vajab enese eest hoolitsemisega seotud tegevustes pidevat kõrvalabi ning turvaliseks teenuse saamiseks pidevat järelevalvet või ei ole inimene ise üldse võimeline sooritama enese eest hoolitsemisega seotud tegevusi ja vajab selles pidevalt kõrvalabi ja/või püsivat tegevuste ülevõtmist tegevusjuhendaja poolt.

Teenuse eesmärk on tagada inimese parima võimalik iseseisev toimetuleku ja areng läbi toimetuleku toetamise, igapäevaelu- ja tööoskuste kujundamise ning lähedaste nõustamise kaudu; oluliseks eesmärgiks on ka vähendada lähedaste hoolduskoormust, toetada nende tööturul püsimist ja ühiskonnaelus osalemist; võimaldada jätkata elamist koduses keskkonnas vastavalt inimese individuaalsetele vajadustele, ja lükata edasi ööpäevaringselt hoolekandeasutusse elama asumist.

  • Kujundatakse ja arendatakse isiklikke ja igapäevaelu oskusi läbi igapäevaelu tegevuste, kaasates inimest võimetekohastesse ja temale sobivatesse tegevustesse.
  • Juhendatakse ja aidatakse riietumisel, söömisel jm ning hooldustoimingutes.
  • Toetatakse sobivate vaba aja- ja töölaadsete tegevuste leidmisel ja -tegemisel.
  • Nõustatakse lähedasi.
  • Vastavalt teenusel viibimise ajale tagatakse teenuse osutaja poolt igapäevaselt ka toitlustamine ja ööbimise võimalus.

Millal teenust osutatakse? Ühes kuus on võimalik teenust kasutada kuni 23 (öö)päeva.

Mille eest tuleb tasuda? Inimene tasub teenusel pakutava toitlustamise ja vajalike hooldusvahendite eest. Kasutades teenust ööpäevaringselt, tasutakse ka ööbimisega seotud kulud.