Teenuse osutamisel peab Valgamaa Tugikeskus oluliseks teenuste osutamise kvaliteeti, tegevuste planeerimist ja läbimõtlemist.  Olulised on veel õigused, inimlikud väärtused, tervist ja keskkonda säästev ja säilitav käitumine, tööks vajalike vahendite kasutamise optimeerimine ning head ja sõbralikud koostöösuhted oma partnerite ja ümbritseva kogukonnaga.

Klienditöös on olulisemaks klientidele nende elu, tervist ja toimetulekut toetavad tegevused. Klientide motiveerimine ja aktiviseerimine kasutamaks olemasolevaid ressursse, et parandada nende tervislikku ja emotsionaalset seisundit, mis aitab tõsta erivajadustega inimeste  elukvaliteeti ja säilitada seda parimal võimalikul tasemel.

Kaasata klientidega seotud tegevustesse nende lähedasi ja eestkostjaid.

TEENUSTELE VASTUVÕTT

ÖÖPÄEVARINGNE ERIHOOLDUSTEENUS

Vastuvõtt toimub Sotsiaalkindlustusameti suunamisotsuse alusel ja teenuse osutamisega seotud kulude katmine toimub riigieelarvest. Selleks on vajalik eelnev rehabilitatsiooniplaani koostamine, millega hinnatakse inimese erihooldusteenuse vajadus. Majutus-ja toitlustuskulud tasub inimene ise.

Omaosaluse maksimaalne maksumus kehtestatakse riigieelarvega.

Teenuse osutamise aluseks on inimese või tema seadusliku esindaja ja Valgamaa Tugikeskuse vahel sõlmitud kirjalik leping.

TOETATUD ELAMISE TEENUS

Vastuvõtt toimub Sotsiaalkindlustusameti suunamisotsuse alusel, kui inimesel on keskmine või raske puue ja rehabilitatsiooniplaani tegevuskavas on soovitus toetatud elamise teenusele suunamiseks.

TÖÖTAMISE TOETAMISE TEENUS

Vastuvõtt toimub Sotsiaalkindlustusameti suunamisotsuse alusel, kui inimesel on keskmine või raske puue ja rehabilitatsiooniplaani tegevuskavas soovitus töötamise toetamise teenusele suunamiseks. Inimene vajab pidevat toetust ja juhendamist töö tegemisel ja tööl püsimiseks.

IGAPÄEVAELU TOETAMISE TEENUS – päeva- ja nädalahoiuteenusena

Inimene saab Sotsiaalkindlustusameti suunamisotsuse alusel, kui tal on raske või sügav intellektihäire. Suunamisotsuse saamiseks peab olema rehabilitatsiooniplaan soovitusega kasutada igapäevaelu toetamise teenust oma parima toimetuleku tagamiseks.

Valgamaa Tugikeskusesse teenusele saabuva inimese vajalikud dokumendid:

 • Isiku või tema seadusliku esindaja sooviavaldus hoolekandeteenusele asumiseks
 • Kehtiv isikut tõendav dokument (ID- kaart, Eesti kodaniku pass, välismaalase pass koos kehtiva elamisloaga)
 • Väljavõte haigusloost
 • Perearsti tõend
 • Isikule väljastatud Sotsiaalkindlustusameti suunamisotsus
 • Isikule koostatud rehabilitatsiooniplaan
 • Teenusele saabuja seadusliku esindaja olemasolul esindusõigust tõendav dokument

TEENUSELT LAHKUMINE

Ööpäevaringse erihooldusteenuse võib lõpetada,  kui:

 • suunamisotsuses märgitud teenuse tähtaeg lõpeb
 • isik soovib lahkuda omal soovil enne suunamisotsuses märgitud tähtaja lõppu
 • isik ei ole teenust kasutanud 2 kuud järjest, välja arvatud isiku viibimine statsionaarsel ravil
 • teenust saav isik sureb

Ööpäevaringsel erihooldusteenusel viibivate klientide külastamine toimub

Neljapäeviti  10.00-17.00

Laupäeviti 10.00- 17.00

 • Külastajatel on keelatud tuua sisse alkohoolseid jooke, narkootilisi aineid, klientidele ohtlikke esemeid, külm-ja tulirelvi.
 • Keelatud on ülemäärases koguses tuua sisse ja sööta klientidele toiduaineid ja karastusjooke.
 • Keelatud on klientide külastamine ebakaines olekus