Teenuse osutamisel peab Valgamaa Tugikeskus oluliseks teenuste osutamise kvaliteeti, tegevuste planeerimist ja läbimõtlemist.  Olulised on veel õigused, inimlikud väärtused, tervist ja keskkonda säästev ja säilitav käitumine, tööks vajalike vahendite kasutamise optimeerimine ning head ja sõbralikud koostöösuhted oma partnerite ja ümbritseva kogukonnaga.

Klienditöös on olulisemaks klientidele nende elu, tervist ja toimetulekut toetavad tegevused. Klientide motiveerimine ja aktiviseerimine kasutamaks olemasolevaid ressursse, et parandada nende tervislikku ja emotsionaalset seisundit, mis aitab tõsta erivajadustega inimeste  elukvaliteeti ja säilitada seda parimal võimalikul tasemel.

Kaasata klientidega seotud tegevustesse nende lähedasi ja eestkostjaid.

ÖÖPÄEVARINGNE ERIHOOLDUSTEENUS ÄÄRMUSLIKU ABI-JA TOETUSVAJADUSEGA INIMESELE

Teenus on mõeldud psüühikahäirega täisealisele, kellel on Sotsiaalkindlustusameti poolt läbi viidud hindamise tulemusena tuvastatud äärmuslik abi- ja toetusvajadus (ööpäevaringne), kes vajab abi enese eest hoolitsemisel ega tule toime igapäevaelu toimingutega või vajab selleks olulisel määral pidevat kõrvalabi ja juhendamist ja/või tegevuste ülevõtmist ning kellele ei saa abi osutada teiste sotsiaalteenustega ja kes ei kasuta teisi erihoolekandeteenuseid.

Teenuse eesmärk on inimese iseseisva toimetuleku säilitamine – ja võimalusel ka arendamine – ning turvalise elukeskkonna tagamine teenuseosutaja ruumides.

Mida teenusel tehakse? ÖT teenuse saajad elavad teenuseosutaja ruumides koduseks kujundatud keskkonnas.

 • Aidatakse ja juhendatakse igapäevaelu oskuste säilitamisel ja arendamisel, kaasates inimesi võimetekohastesse tegevustesse.
 • Juhendatakse ja aidatakse riietumisel, söömisel jm ning hooldustoimingutes.
 • Juhendatakse vaba aja sisustamisel, sh sobivate ja võimetekohaste tegevuste leidmisel.
 • Toetatakse sotsiaalsete suhete loomisel, säilitamisel ja arendamisel.
 • Juhendatakse tervishoiuteenuse osutaja poolt määratud raviskeemi järgimisel.
 • Toetatakse tervishoiu-, sotsiaal- ja teiste avalike teenuste kasutamisel.

Vajadusel tagatakse inimesele transport tervishoiu-, sotsiaal- ja muudele avalikele teenustele jõudmiseks ning tagatakse iseseisva õendusabi teenuse kättesaadavus.

Inimesele tagatakse hügieenitarbed, riided, voodipesu ning kaetakse nende hooldusega seotud kulud.

Vajadusel on teenuseosutaja poolt ka käsimüügiravimid, meditsiinitarvikud ja inkontinentsitooted ning naha kaitse ja puhastamise vahendid.

Millal teenust osutatakse? Teenust osutatakse ööpäevaringselt teenuse osutaja ruumides.

Mille eest tuleb tasuda? Inimene tasub majutuse ja toitlustamise eest.

IGAPÄEVAELU TOETAMISE TEENUS PÄEVA-JA NÄDALAHOIUTEENUSENA

Inimene saab Sotsiaalkindlustusameti suunamisotsuse alusel, kui tal on raske või sügav intellektihäire. Suunamisotsuse saamiseks peab olema rehabilitatsiooniplaan soovitusega kasutada igapäevaelu toetamise teenust oma parima toimetuleku tagamiseks.

Teenus on mõeldud sügava, raske või mõõduka intellektipuudega inimesele, kes vajab enese eest hoolitsemisega seotud tegevustes pidevat kõrvalabi ning turvaliseks teenuse saamiseks pidevat järelevalvet või ei ole inimene ise üldse võimeline sooritama enese eest hoolitsemisega seotud tegevusi ja vajab selles pidevalt kõrvalabi ja/või püsivat tegevuste ülevõtmist tegevusjuhendaja poolt.

Teenuse eesmärk on tagada inimese parima võimalik iseseisev toimetuleku ja areng läbi toimetuleku toetamise, igapäevaelu- ja tööoskuste kujundamise ning lähedaste nõustamise kaudu; oluliseks eesmärgiks on ka vähendada lähedaste hoolduskoormust, toetada nende tööturul püsimist ja ühiskonnaelus osalemist; võimaldada jätkata elamist koduses keskkonnas vastavalt inimese individuaalsetele vajadustele, ja lükata edasi ööpäevaringselt hoolekandeasutusse elama asumist.

 • Kujundatakse ja arendatakse isiklikke ja igapäevaelu oskusi läbi igapäevaelu tegevuste, kaasates inimest võimetekohastesse ja temale sobivatesse tegevustesse.
 • Juhendatakse ja aidatakse riietumisel, söömisel jm ning hooldustoimingutes.
 • Toetatakse sobivate vaba aja- ja töölaadsete tegevuste leidmisel ja -tegemisel.
 • Nõustatakse lähedasi.
 • Vastavalt teenusel viibimise ajale tagatakse teenuse osutaja poolt igapäevaselt ka toitlustamine ja ööbimise võimalus.

Millal teenust osutatakse? Ühes kuus on võimalik teenust kasutada kuni 23 (öö)päeva.

Mille eest tuleb tasuda? Inimene tasub teenusel pakutava toitlustamise ja vajalike hooldusvahendite eest. Kasutades teenust ööpäevaringselt, tasutakse ka ööbimisega seotud kulud.

Ööpäevaringsel erihooldusteenusel viibivate klientide külastamine toimub

Neljapäeviti  10.00-16.30

 • Külastajatel on keelatud tuua sisse alkohoolseid jooke, narkootilisi aineid, klientidele ohtlikke esemeid, külm-ja tulirelvi.
 • Keelatud on ülemäärases koguses tuua sisse ja sööta klientidele toiduaineid ja karastusjooke.
 • Keelatud on klientide külastamine ebakaines olekus